Kuandu Museum of Fine Arts

  • 加入最愛
Kuandu Museum of Fine Arts
Anouncement for“ 2009 Artist-In-Residence Program”

The Open Call for “ 2009 Power Show” at Kaundu Museum of Fine Arts is now announcing the result.

The chosen artists for 2009 are as following:

 Lin Guan-Ming <Black Box>                               

L               Luo He-Li  Lin <Macross>

                 Ho Xin Yi <D-tone Contemporary Video Installation Art Exhibition>

  Huang Zan Lun <Stateless>

 HU Hsinyi <The practice of everyday>

The jury consisted of Chu, Teh-I, the Director of Kuandu Museum of Fine Arts art;  Chang, Chen-Ren, Jian Yian-Cho, Hwu Chau-Shan, Huang Jian Hun, Pan  Ping Yu, Chen Jun Hao.